Maria Hallberg Äijä – Socionom och Legitimerad Psykoterapeut

Maria Hallberg Äijä är en legitimerad psykoterapeut sedan 2012 och har genomgått sin utbildning vid både Göteborgs Psykoterapiinstitut och S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola. Hennes grundutbildning är inom socionomi, där hon examinerades vid Göteborgs Universitet år 1999. Maria är också medlem av Psykoterapicentrum, en riksförening för legitimerade psykoterapeuter. Marias psykoterapeutiska inriktning är mot Psykodynamisk Terapi (PDT).

Erfarenheter som psykoterapeut och samtalsterapeut

Med över tio års erfarenhet inom privat sektor har Maria främst arbetat med vuxna i olika livsfaser som legitimerad psykoterapeut. Hennes kompetensområde sträcker sig över ett brett spektrum av psykiska svårigheter och hon har mött och hjälpt människor med olika utmaningar.

Tidigare har Maria arbetat som samtalsterapeut i Göteborg och Västra Götalandsregionen med fokus på långa terapier för unga vuxna i åldern 18-30 år som kämpar med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och neuropsykiatriska funktionshinder. Under detta decennium har hon utvecklat en djup förståelse för och erfarenhet av att arbeta med denna specifika målgrupp. Maria har också arbetat med barn och ungdomar inom skola och omsorg, även särskola. 

Traumasensitive Yoga

Parallellt med sitt psykoterapeutiska arbete har Maria också ägnat sig åt att undervisa i klassisk yoga i över 19 år. Hon har drivit sin egen yogaverksamhet i centrala Göteborg och har haft förmånen att dela med sig av klassisk yogas tekniker och verktyg till sina elever. Forskning har visat att klassisk yoga kan vara effektivt för att återskapa trygghet och kroppskontakt efter trauma, minska psykosomatisk smärta samt hjälpa till att hantera stressrelaterade problem. Detta har inspirerat Maria att erbjuda Traumasensitiv Yoga på Tripsykologis mottagning under de senaste åren.

Genom att kombinera sin expertis som psykoterapeut med sina kunskaper inom klassisk yoga och Traumasensitiv Yoga erbjuder Maria en helhetssyn på människors välbefinnande och arbetar med att främja både mental och fysisk hälsa hos sina klienter. Hennes breda erfarenhet och engagemang för att hjälpa andra gör henne till en kvalificerad och empatisk terapeut som strävar efter att skapa meningsfulla förändringar i människors liv.

AIM Terapi – Samarbetspartner, referenser och tidigare arbetsgivare

Catrin Schultz – Socialpedagog, grundläggande utbildning i psykoterapi (samtalsterapeut)
Maria Bäck – Legitimerad Psykolog och Legitimerad Psykoterapeut
Lena Hallberg Breitholtz – Coaching, Handledning & Mentorskap
Flyktingmedicinsk mottagning – Göteborg
Göteborgs Stad
Mölndals Kommun
Varbergs Kommun

Maria Hallberg Äijä bedriver också terapier på engelska och i särskilda fall på distans.

Mer om Metoden Jagstrukturerande psykoterapi 

Marias arbete som psykoterapeut utgår ifrån en psykoanalytisk/psykodynamisk förståelsegrund med  inriktning mot fransk psykoanalys. Jag arbetar främst utifrån en metod utarbetad av Palle Villemoes, s.k. jagstrukturerande förhållningssätt.

Jagstrukturerande psykoterapi som en metod som kan hjälpa människor att möta och övervinna sina psykiska svårigheter. Jagstrukturerande psykoterapi utvecklades av Palle Villemoes och bygger på principer från fransk psykoanalys.

Metoden lägger fokus på flera olika aspekter av personens liv. För det första riktas uppmärksamheten mot den konkreta omvärlden och livssituationen hos individen. Det innebär att vi undersöker de faktorer och omständigheter i personens vardag som kan påverka deras psykiska hälsa. Det kan inkludera arbete, relationer, boendeförhållanden, och andra externa faktorer.

Livshistorians påverkan på psykiskt välbefinnande

För det andra utforskar vi personens livshistoria och generationshistoria. Genom att undersöka personens tidigare erfarenheter och de sociala och kulturella sammanhang de har vuxit upp i, får vi en bättre förståelse för de mönster och dynamiker som kan påverka deras nuvarande situation. Denna generationshistoria hjälper oss att identifiera hur tidigare generationers erfarenheter och trauman kan ha påverkat individens psykiska välbefinnande.

Jagstrukturerande psykoterapi har visat sig vara effektiv för en bred målgrupp, oavsett om de upplever mildare eller svårare psykiska problem. Det kan hjälpa personer som lider av ångest, oro, nedstämdhet, känsla av kaos eller meningslöshet i tillvaron – oavsett om dessa känslor är konstant närvarande eller förekommer i perioder.

När kan Jagstrukturerande psykoterapi vara till hjälp?

Metoden kan också vara till nytta för personer som har svårigheter i sina nära relationer, svårt att uttrycka sina egna behov, svårt att säga nej eller svårt att vara närvarande i stunder av samhörighet. Dessutom kan jagstrukturerande psykoterapi vara till hjälp för de som upplever ensamhetskänslor, ofrivilligt singelskap, genomgår en livskris, har dödsskräck, lider av hypokondri, hamnar i ständiga konflikter eller helt enkelt känner att oavsett vad de gör, slutar det alltid på samma sätt.

Vad är fördelarna med Jagstrukturerande psykoterapi?

Fördelarna med jagstrukturerande psykoterapi är många. Genom att fokusera på den konkreta omvärlden och livssituationen kan metoden hjälpa individer att identifiera och förstå de specifika utmaningar de står inför i sin vardag. Genom att gräva djupare i personens livshistoria och generationshistoria kan metoden ge en bredare kontextuell förståelse för deras problem och bidra till att belysa eventuella mönster och samband.

En annan fördel är att jagstrukturerande psykoterapi tar hänsyn till individen som en helhet och inte bara symtom eller specifika problem. Genom att undersöka och integrera både den inre och yttre världen hos klienten kan terapeuten och klienten tillsammans arbeta mot en mer omfattande och hållbar förändring.

Slutligen kan jagstrukturerande psykoterapi ge en möjlighet till ökad självinsikt och personlig utveckling. Genom att utforska tidigare erfarenheter och förstå hur de påverkar nuvarande beteenden och tankemönster, kan klienten lära sig att bryta gamla mönster och hitta nya sätt att hantera sina svårigheter.

Jagstrukturerande psykoterapi är en metod som kan erbjuda stöd och hjälp för en bred målgrupp, oavsett om man upplever mildare eller svårare psykiska svårigheter. Genom att integrera personens konkreta omvärld och livssituation med deras livshistoria och generationshistoria kan metoden bidra till att skapa en djupare förståelse för individens problem och främja en varaktig förändring och personlig tillväxt.

Koppling mellan kropp och psyke i den psykoterapeutiska processen

Jagstrukturerande psykoterapis perspektiv på psyket harmonierar bra ihop med s.k österländsk syn på psyket, vilket är min andra förståelsegrund och traditionstillhörighet. Jag har studerat på Kaivalyadham, en av Indiens mest tongivande yogaskolor.

Mina olika kunskapsfält gör att kopplingar mellan kropp och psyke blir en självklar del i psykoterapiprocessen.